ДГ "Първи юни"
Детска градина в с. Брестовица, общ. Родопи

Мисия и визия

                  Мисия

Мисията на ДГ „Първи юни ” да създава, в партньорство с родителите, модерна, благоприятна, позитивна и благоприятна среда за развитие на всяко дете.

Да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете.

Да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие.

Да мотивира учителите да реализират в най- висока степен уменията си.

Да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценно развитие на детето от предучилищна възраст 

                  Визия

 Утвърждаване на ДГ „Първи юни” като желано и любимо място за децата, осигуряващо им раван шанс и качествено образование чрез съчетаване на добри традиции и  модернизация на процесите.                                                                                            

Утвърждаване на детската градина като среда, за културна и възпитателно- образователна работа,  център за творчество и сътрудничество между деца, родители и учители.